BÁBKARSKÁ BYSTRICA

Festival Bábkarská Bystrica sa koná každé dva roky. Toto bienále patrí k dlhoročným a profilovým festivalom slovenského divadelníctva a bábkového umenia. Prezentuje výsledky súčasných trendov domácej a zahraničnej bábkarskej tvorby pre deti a pre dospelých. Na slovenskej scéne existuje od r. 1977 – v 80. rokoch bol organizovaný ako prehliadka slovenských bábkových divadiel, v r. 1994 – 2008 prebiehal ako medzinárodný festival slovenského bábkového divadla v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe, v r. 2010 zmenil koncepciu a názov na: Bábkarská Bystrica, Dvojitý impulz, medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých. Program Prvého impulzu je venovaný deťom (od najmenších po tínedžerov, tínedžerky) a ich rodičom. Program Druhého impulzu je sústredený na dospelých.

HISTÓRIA FESTIVALU

1977 – 1992

Festival vznikol v r. 1977 ako národná prehliadka slovenských profesionálnych bábkových divadiel. Konal sa pod záštitou Ministerstva kultúry SSR. Prehliadka bola bienále. Hlavným organizátorom bolo vtedajšie Krajské bábkové divadlo, Zväz dramatických umelcov, prípadne Stredoslovenký národný výbor, Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie a iní/é.
Od r. 1982 bol festival súťažný. Udeľovali sa Ceny za herecký výkon, Cena za dramaturgiu, réžiu, scénografiu, hudbu a Cena detskej poroty.
V r. 1992 sa Bábkarská Bystrica konala ako festival bábkových divadiel s medzinárodnou účasťou (viac informácií in: X. Bábkarská Bystrica, V. Predmerský, Národné divadelné centrum Bratislava I. Ozábalová, 1996) 

1994 – 2008

V r. 1994 sa festival vyprofiloval na medzinárodný festival slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a pozvaných súborov z celého sveta.
Jeho hlavným organizátorom sa stalo Bábkové divadlo na Rázcestí. Faktom je, že BDNR sformulovalo koncepciu festivalu ako prehliadky divadiel stredoeurópskeho regiónu ešte pred vznikom Višehradskej štvorky (v r. 1996). Iniciátormi/kami zmeny boli: M. Pecko, I. Škripková, E. Farkašová a J. Zavarský.
Bábkarská Bystrica od r. 1994 do r. 2010 prezentovala súčasné formy a prejavy bábkového divadla pre deti a dospelých v krajinách Višehradskej štvorky a pozvaných súborov z celého sveta: z USA, Francúzska, Švajčiarska, Talianska, Izraela a pod. 
V r. 1998, v časoch tzv. kultúrnej transformácie, keď BDNR patrilo pod Stredoslovenskú intendatúru sa XIII. ročník festivalu nekonal, napriek tomu, že bol pripravený. Oficiálne kvôli zrušeniu dotácie zo strany vtedajšieho MK SR, mesiac pred jeho otvorením. Fakticky išlo o politické rozhodnutie, bola to sankcia za protest divadla voči tranformácii kultúry vtedajšieho ministra kultúry  I. Hudeca. BDNR sa pridalo ku štrajku divadelníkov.
Na programovej časti festivalu sa v r. 1994 – 2008 podieľali odborní/é spolupracovníci/čky z Poľska, Česka a Maďarska ako garanti/ky výberu predstavení uvedených krajín. Slovenská časť nebola výberová. Zúčastniť sa mohli všetky slovenské profesionálne bábkové súbory s jednou produkciou. Neskôr k nim pribudli aj nezávislé skupiny a divadlá. Festival bol interdisciplinárny. Od 90. rokov boli jeho trvalou súčasťou tématické výstavy v spolupráci so Stredoslovenskou galériou, rozhlasové produkcie, odborné semináre a konferencie, ako aj pouličné divadlo.

2004 – 2008

Od roku 2004 bol festival súťažným. Festival udeľoval tri ceny. Vznikli v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Ich cieľom bolo popularizovať a podporiť tvorbu bábkových divadiel.

HAŠTERICA,
cena za tvorivý počin v oblasti slovenského bábkového divadla, v garancii Divadelného ústavu,
CENA HENRYKA JURKOWSKÉHO,
cena za tvorivý počin pre umelcov/kyne z krajín V4, v garancii Višehradského fondu,
CENA DIVÁKA,
v garancii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Držiteľmi Ceny Hašterica sú:
BDNR Banská Bystrica, J. Hollý KUBO, réžia M. Pecko, r. 2004
Staré divadlo Nitra, T. Pěkný HAVRAN Z KAMEŇA, réžia O. Spišák, r. 2006
Staré divadlo Nitra, J. D. Salinger KTO CHYTÁ V ŽITE, réžia J. Krofta, r. 2008
Dezorzovo lútkové divadlo Bratislava, A. Hrča PERUN, HROM BEZBOŽNÝCH ABO POGROM SLÁVIA, r. 2010


Držiteľmi Ceny Henryka Jurkowského sú:
Divadlo Líšeň (Česko), Domové rekviem (Zlá hra), réžia P. Dombrovská, r. 2004
Divadlo Alfa, Plzeň (Česko), A. Dumas Traja mušketieri, réžia T. Dvořák, r. 2006
Teatr Lalki i aktora, Opole (Poľsko), Drums – 4 dance(s), réžia K. Kobylka, M. Ordak-Kaczorowska, r. 2008
Teatr Lalki i aktora, Opole (Poľsko), W. Gombrowicz Ivona, princezná Burgunská, réžia M. Pecko, r. 2010.


Držiteľmi Ceny diváka sú:
Tradičné divadlo A. Anderleho, Banská Bystrica, Najmenší cirkus na svete, rok 2004
Divadlo Alfa, Plzeň, Česko, Traja mušketieri, rok 2006
Divadlo Bóbita, Pécs, Maďarsko, za inscenáciu Kráľ drozdia brada, rok 2008


Od roku 2010 sa na festivale udeľuje aj Cena detského diváka, o ktorej rozhoduje detská porota. Jej prvým držiteľom sa stalo Train Theatre z Jeruzalema (IL) s inscenáciou Cirkus kociek.

Osem ročníkov z etapy tzv. stredoeurópskeho festivalu (r. 1994 – 2008) sú jednoznačným dôkazom o nebývalom ruchu, stimuloch a vzájomnej inšpirácii domácich i zahraničných súborov a jednotlivcov/kýň. Koncom 90. rokov vyústila v pravidelné hosťovania tvorivých osobností rôznych národností z krajín V4 (režisérov, scénografov/ky a iných umelcov/kýň) medzi stredoeurópskymi krajinami a pozvaniami na hosťovanie domácich súborov do zahraničia, resp. súborov účinkujúcich na festivale na festivaly v iných krajinách.
Určite by bolo zaujímavé spracovať tieto fakty, len náhodne vyberáme príklady tzv. kultúrnej mobility: pozvanie BDNR do Francúzska, do Poľska, do Česka, J. Hollý KUBO, pozvanie Divadla Minor, Kniha džunglí do Francúzska, Poľska, pozvanie Bábkového divadla Kecskeméth, Oféliino tieňové divadlo, do Česka, Poľska, pozvanie BD Košice, Zlaté pierko, do Francúzska, pozvanie divadla Kvelb do Talianska, pozvanie Divadla Train z Izraela, Cirkus kociek do Česka, Poľska a pod.

V tejto etape festivalu vyšli dve knihy venované bábkovému divadlu: X. Bábkarská Bystrica, Vladimír Predmerský, Ivica Ozábalová, Národné divadelné centrum Bratislava, 1996, Šamani, mágovia a komedianti, sprievodca bábkovým divadlom, Bábkarská Bystrica vo višegrádskych konfrontáciách, vydal Divadelný ústav, 2002.

Festival priniesol veľa noviniek v oblasti divadelnej komunikácie s publikom. Jeho organizátori/ky rešpektovali motto: Vytvoriť si priestor väčších možností (D. Tatarka), V obmedzení ukáže sa majster (J. W. Goethe), Umenie má robiť človeka šťastným (neznámy autor). Nechali sa inšpirovať zahraničnými festivalmi a postupne v organizácií festivalu presadzovali novinky na spestrenie života v meste, pre zaujatie publika, ktoré sú už bežnými udalosťami na festivaloch: slávnostné otvorenie na námestí V Banskej Bystrici (masky, sprievod, Trávničkovo kvarteto, r. 1994), pouličné divadlo a rôzne atrakcie (od r. 1994), inštalácia objektov v meste (od r. 1996), ohňostroj (prvýkrát v r. 2000, pri príležitosti krstu vily Dominika), ohňová show, operný spev na námestí (r. 2002), prvý stan/šapitó ako divadelný hrací priestor (od r. 2002), živá reklama v meste, alegorické vozy (od r. 1994), festivalová kronika v STV (r. 1996), tvorivé dielne pre deti (od r. 2002) a pod. Pri príležitosti 40. výročia vzniku BDNR bol natočený dokument o divadle a o festivale Dom dobrých duchov (r. 2000, STV, réžia L. Bariak). Od r. 2004 je súčasťou festivalu vytvorenie dokumentu o festivale.

Hlavnými finančnými partnermi prehliadky boli: Krajský úrad Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj, grantové fondy MK SR, Pro Slovakia, International Visegrad Foundation, Ministerstvo kultúry Českej republiky, rôzne iné medzinárodné zdroje a kultúrne inštitúty na Slovensku.
Hlavným partnerom festivalu sa stal Divadelný ústav v Bratislave.

rok 2010
ZMENA KONCEPCIE FESTIVALU

V r. 2010 došlo ku zmene koncepcie a názvu festivalu: Bábkarská Bystrica, Dvojitý impulz, medzinárodný festival nového bábkového divadla pre deti a pre dospelých. Zmeny boli reakciou na domáce i medzinárodné kultúrne okolnosti. Napr. nárast a množstvo rôznych stredoeurópskych podujatí a hudobno-divadelných festivalov krajín V4 na domácej scéne a v okolitých krajinách (najmenej 10 podujatí na Slovensku), sformovanie festivalu Bábková Žilina ako prehliadky národnej, výlučne pre slovenské bábkové divadlá (v r. 2009). Významnou motiváciou bolo vnútorné hodnotenie dramaturgie festivalu a súčasnej situácie na domácej bábkovej scéne. Bolo nevyhnutné hľadať nový obsah a formu perspektívnu pre budúcnosť festivalu. Nájsť takú koncepciu, ktorá by zaručovala kontinuitu doterajších výsledkov, a súčasne poskytla nový stimul pre rozvoj bábkového umenia doma i v kultúrnom okolí. Koncepciu, ktorá by pokračovala v otvorenej komunikácii s verejnosťou. Vznikla idea Dvojitého impulzu, iniciátorom/kami boli M. Pecko, I. Škripková, M. Kováčová. Festival sa rozdelil na dve časti. Prvý impulz pre deti. Druhý impulz pre dospelých. Dva impulzy na sebe nezávislé, ktoré paralelne hľadajú súčasné trendy a smerovanie bábkového divadla pre deti a pre dospelých. 


rok 2012

V podtitule sa slovo ,,nový“ zmenilo na slovo ,,súčasný“ a Bábkarská Bystrica, Dvojitý impulz sa stala medzinárodným festivalom súčasného bábkového divadla pre dospelých a deti. Na 18. ročníku sa počas šiestich festivalových dní diváčkam a divákom predstavilo 32 produkcií 23 súborov z 10 európskych krajín – z Bulharska, Česka, Francúzska, Holandska, Maďarska, Poľska, Slovenska, Talianska, Veľkej Británie a grécky súbor pôsobiaci v Nemecku. Na festivale Bábkarská Bystrica sme privítali celkovo 3 500 divákov a diváčok, z toho 500 na sprievodných podujatiach. Bábkarská Bystrica priniesla 2012 v rámci Prvého impulzu pre deti a ich rodičov (28. 9. – 1. 10. 2012) a Druhého impulzu pre dospelých (2. 10. – 3. 10. 2012) množstvo divadelných, bábkových, výtvarných, filmových, kultúrnych, sociálnych, vekových, teatrologických, regionálnych i medzinárodných impulzov pre tvorivý pulz. Okrem súťažných produkcií sme počas prvého festivalového dňa uviedli 10 pouličných produkcií na Námestí Štefana Moysesa a Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Festival zažil mnohé prvenstvá: po prvýkrát sme prezentovali sekciu venovanú predstaveniam pre batoľatá a ich rodičov, predstavili sme divadelno-hudobno-filmovú FK-ZÓNU, súbory z Grécka a Bulharska ako aj medzinárodný projekt Platforma 11+ určený tínedžerom a tínedžerkám. V rámci sprievodného programu prebehli dve medzinárodné konferencie Tabu v tvorbe pre deti a Režisérske osobnosti v bábkovom divadle pre dospelých, seminár o rodovom divadle a diskusia s tvorcami a tvorkyňami Druhého impulzu.
Počas festivalu sme odovzdávali aj ocenenia. V rámci Prvého impulzu určeného deťom sa o Cenu detskej poroty uchádzalo desať inscenácií zo šiestich európskych krajín a medzinárodná produkcia projektu Platforma 11+. Päťčlenná detská porota udelila svoju cenu českému Divadlu Drak, Hradec Králové za inscenáciu Dievčatko so zápalkami (réžia: Matija Solce). Počas Druhého impulzu pre dospelých sme uviedli šesť inscenácií. Cenou Henryka Jurkowského bola ocenená inscenácia Turandot (réžia: Paveł Passini) poľských divadiel Grupa Coincidentia, Białystok a neTTheatre, Lublin. Rozhodla o nej medzinárodná porota v zložení: Jakub Krofta (CZ), Soňa Ferancová (SK) a Róbert Mankovecký (SK). Cenu Banskobystrického samosprávneho kraja za humánne posolstvo získala česká inscenácia Divadlo loutek Ostrava Lebensraum (réžia: Marián Pecko).
Na príprave festivalu sa podieľalo 40 členov a členiek organizačného štábu, z toho 16 dobrovoľníčok a dobrovoľníkov. Festival privítal 44 pozorovateľov a pozorovateliek z Turecka, Veľkej Británie, Česka, Bulharska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Ruska a Slovenska. 
Hlavným organizátorom festivalu bolo už tradične Bábkové divadlo na Rázcestí, hlavným finančným partnerom festivalu Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický samosprávny kraj, hlavným mediálnym partnerom Rozhlas a televízia Slovenska.

rok 2014

Festival Bábkarská Bystrica 2014 sa konal od 23. 9. – 27. 9. 2014. Prvý impulz pre deti (23. 9. – 25. 9.) a Druhý impulz pre dospelých (26. 9 – 27. 9.) priniesol 22 divadelných predstavení z 5 krajín Európy (Česka, Poľska, Maďarska, Slovenska a Portugalska) pre všetky vekové kategórie, nevynímajúc batoľatá. Festival privítal vyše 40 individuálnych pozorovateľov a pozorovateliek z 8 krajín Európy, viac ako 150 účastníkov a účastníčok a viac ako 3000 divákov a diváčok.

Prvý impulz festivalu, zameraný na súčasné tvorivé prejavy bábkového divadla, zavŕšilo udelenie Ceny detskej poroty, ktorá pracovala v zložení  Lucia Jaduďová, predsedníčka, Emília Skokanová, Kristína Kostiviarová, Alexandra Janovcová – členky navštevovali tvorivé písanie a Dramatický  klub v BDnR. Detská porota udelila tri ceny (1. Marvin, Divadlo loutek Ostrava, CZ, 2. O baránkovi, ktorý spadol z neba, Naivní divadlo Liberec, CZ, 3. Dobrú chuť, vlk!, Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica, SK). Počas Prvého impulzu festivalu sa konali tri významné spoločensko-kultúrne diskusie týkajúce sa situácie v oblasti divadiel (Načo festival?, Divadelné festivaly v zahraničí, Impulzy Prvého impulzu).  Druhý impulz pre dospelých bol venovaný témam W. Shakespeara, 2. svetovej vojny a výročia SNP. V rámci sprievodných podujatí sa počas neho konala medzinárodná teatrologická konferencia William Shakespeare a jeho interpretácie v bábkovom divadle, dve výstavy (Shakespearove prechádzky v snoch, Imaginárium), jedno filmové podujatie (Hamlet podniká) a prezentácia knihy (Voľba. Výkrik. Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia). Festival po prvýkrát vo svojej histórii  produkoval a zrealizoval ojedinelý divadelný projekt – site specific v kaštieli Radvanských pod názvom Začnite s vysťahovaním! Bol venovaný 70. výročiu SNP, zúčastnilo sa na ňom 25 študentov a študentiek 3 umeleckých škôl (VŠMU Bratislava, JAMU Brno, Konzervatórium J. L. Bellu, Banská Bystrica).

Organizátorom festivalu bolo Bábakové divadlo na Rázcestí. Hlavným odborným spolupracovníkom festivalu bol Divadelný ústav v Bratislave. Hlavným mediálny partnerom RTVS. Festival podporili: Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Banská Bystrica a iné kultúrne, spoločenské a podnikateľské subjekty. Hlavným organizátorom festivalu je Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici.   

rok 2016

Jubilejný a prelomový ročník.
Zmenil názov na BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR 2016, Dvojitý impulz.
Festival navštívilo viac ako 3 700 divákov a diváčok.

Hlavný program festivalu sa konal od 30. septembra do 4. októbra 2016. Na programe bolo uvedených 21 predstavení zo 7 krajín sveta (SK, CZ, PL, HU, DE, IT, Izrael). V rámci Prvého impulzu 14 produkcií pre deti (od batoliat po tínedžerov/rky), v rámci Druhého impulzu 7 inscenácií pre dospelé publikum. Počas Prvého impulzu pracovala Detská porota, ktorá udelila 1. miesto inscenácii Bodaj to hus kopla!, Teatr Animacji, Poznaň (PL). Absolútnou novinkou a favoritom festivalu sa stal impulz TOUR. Festival sa ním po prvýkrát v histórii vydal za publikom do okrajových miest a dediniek BBSK. TOUR sa konal v 6 obciach BBSK: Ostrom Grúni (otvorenie programu TOUR, pietna spomienka obetiam Krvavej nedele 1945), Divíne, Ladomerskej Vieske, Braväcove, Hriňovej a Modrom Kameni. V rámci paradivadelných aktivít hlavného programu sa uskutočnila medzinárodná konferencia Umenie na periférii, na ktorej diskutovali lektori/lektorky (SK, CZ, IT, FIN) z oblasti divadelnej práce v netradičných podmienkach alebo s rôznymi menšinovými skupinami. Krstili sme publikáciu Bábkarská Bystrcica – festival všetkých veľkostí, ktorá reflektuje 20 rokov, 10 medzinárodných ročníkov festivalu. Publikácia sme pripravili v spolupráci s Divadelným ústavom v Bartislave.
Po prvýkrát sa konal týždenný medzinárodný bábkarský workshop pod vedením režiséra Roberta Jarosza a divadelnej pedagogičky Justyny Czarnoty (obidvaja PL) v nádhernom prostredí Múzea bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni. Workshopu sa zúčastnilo 10 študentov/tiek, nadšencov/kýň pre bábkové divadlo, ktorí/é v posledný deň festivalu uviedli záverečnú prezentáciu Labyrint snívajúcich predmetov. Festival sa konal pod patronátom Jozefa Mokoša, básnika a dramatika, (Prvý Impulz),  a matronátom Jany Oľhovej členky činohry SND Bratislava a SKD Martin (Druhý Impulz) a Ľubice Laššákovej (Festival TOUR), vtedajšej predsedníčky kultúrnej komisie BBSK. 20. ročník zarezonoval na domácej aj medzinárodnej úrovni ako mimoriadny čin v oblasti divadla. V septembri 2017 mu Európska festivalová asociácia (EFA) udelila titul LAUREÁT EFFE 2017-2018, ktorým sa dostal na zoznam 26 najpozoruhodnejších umeleckých festivalov v Európe. Zároveň bol ocenený Mimoriadnou cenou Asociácie súčasného divadla za koncept a realizáciu festivalu pre Ivetu Škripkovú a Mariána Pecka na ocenení sezóny DOSKY 2017. 

×