Ženské divadlo

Štúdio TWIGA (2007 – 2017)

Theater Women Improvisation Gender Action (r. 2007 – 2017)

T.W.I.G.A. bolo prvé slovenské divadelné štúdio venujúce sa stvárneniu ženskej a mužskej skúsenosti z hľadiska rodových a ženských štúdií. Vyvíjalo aktivity v rámci alebo mimo dramaturgického plánu BDNR v danom období. Jeho názov bol odvodený od anglického slova – ohybný, prútik. Činnosť bola financovaná zo získaných grantov a bolo ojedinelým združením, pretože existovalo a fungovalo vo vnútri divadelnej organizácie. Netradičnosť vyplývala z tém, o ktoré sa zaujímalo a zo spoločensko-sociálneho kontextu v rámci ktorého existujú ženy a súčasne rodové štúdiá.

História:
T.W.I.G.A. bola následníčkou projektu www.ruzovyamodrysvet.sk
Nadväzovala na viaceré úspešné ženské a rodové projekty Divadla na Rázcestí v r. 2000 – 2008 (napr. Šamanky, r. 2000 – 2002, Predavačky príbehov, r. 2003 – 2005, www.ruzovyamodrysvet.sk. Práve tento projekt bol kľúčovým pre budúce vytvorenie ženského divadelného štúdia pri BDNR. Projekt sa konal v r. 2005 – 2008 a jeho hlavnou líderkou bolo nezávislé združenie žien ASPEKT, Bratislava. Okrem toho sa na projekte zúčastňovali ďalšie tri organizácie (www.ruzovyamodrysvet.sk)
Na práci štúdia sa podieľali: herečky/herci divadla (Mária Šamajová, Marianna Mackurová, Alena Sušilová, Ivana Kováčová, Mária Šamajová, Juraj Smutný, Peter Butkovský), ktorí mali záujem na spolupráci v danom období, študentky a absolventky herectva Akadémie umení v Banskej Bystrici (Nina Muller, Veronika Fekiačová, Stanislava Pazmányová, Slavomíra Fulíková, Simona Martináková, Eva Blašková, Kristína Holková, a hostia, hostky (Jana Oľhová, Daniel Heriban, Viktor Sabo, Slávka Daubnerová). Štúdio pracovalo pri divadle pod vedením Ivety Škripkovej.

Projekty štúdia cielene riešili:

  • témy ženskej skúsenosti rôzneho veku
  • otázky mužsko-ženských rolí v živote človeka,
  • rozdelenie úloh žien/mužov v súčasnom svete, stvárnenie daných úloh v umení,
  • dávali priestor ženám a ženským tvorkyniam, ktoré citlivo vnímali, (nielen) rodovú diskrimináciu v spoločnosti. Zámerom Štúdia T.W.I.G.A. bolo sformovať rodovo citlivý jazyk v divadle a podporovať nezávislý diskurz o ženách a mužoch v umení.

Vo svojej divadelnej práci kombinovalo viacero metód: autorské divadlo, postupy dokumentárneho divadla, prvky postdramatického divadla, cross-dressing, cross-voicing, cross-acting a gender studies. Spočiatku sa štúdio vymedzovalo ako gynokritického divadlo, odvodzovalo svoju existenciu z literárno-vednej teórie E. Showalter Gynokritika v literatúre. Súviselo to s projektom a názormi o tzv. ženskej subkultúre v dominantnej kultúre. Na základe týchto teoretických, ale aj praktických východísk v divadelnej tvorbe štúdia vznikla dizertačná práca I. Škripkovej Femini[(ta)- (zácia)]zmy a divadlo v r. 2016. Jej vznik iniciovala prof. D. Inštitorisová. Práca bola obhájená na UKF v Nitre v danom roku.

V r. 2017 práca prešla edičným výberom odbornej komisie Divadelného ústavu a v r. 2018-2019 sa kniha prepracovávala a editovala pre tlač. Kniha sa venuje existencii feminizmov v inonárodnej praxi, v slovenskom prostredí a v samotnej práci v BDNR. Prináša doteraz, žiaľ, málo známe informácie o feminizmoch v zahraničí, a na Slovensku. Kniha vyšla v r. 2022 pod názvom Feministické divadlo a jeho slovenská cesta. Slávnostný krst spojený s prezentáciou knihy sa konal v Divadelnom ústave (Štúdio 12) v Bratislave 22.11. 2022 . Súčasťou knihy je aj autorský text MOCAD(R)ÁMY. Kniha vychádza z dizertačnej práce autorky, predstavuje periódu vzniku feministickej teatrológie a feministických divadiel v anglofónnej oblasti v 70. rokoch 20. storočia, venuje sa situácii na Slovensku a analyzuje činnosť štúdia T. W. I. G. A. Knihu predstavila prof. Nadežda Lindovská a do života ju uviedla Jana Juráňová. Ohlasy na vydanie knihy nájdete TU.

V máji 2022 vyšla štúdia Ivety Škripkovej Feminizmy v divadle (zameraná predovšetkým na zahraničie) v prvom čísle časopisu SALTO 1/2022. Časopis nájdete TU.

Napriek tomu, že štúdio ukončilo činnosť v r. 2017, z vnútorných i vonkajších príčin ( v tom čase vedenie BBSK bolo v rukách ĽSNS, extrémistickej a radikálnej strany) je potrebné zdôrazniť, že rodovo citlivé divadlo nevznikne a nikto nevytvorí bez znalosti týchto tém a bez špeciálneho procesu vzdelávania a tvorivej práce s divadelníkmi, hercami a herečkami, ktorí a ktoré sú otvorené diskutovať o daných témach. Pre tvorivú rodovo citlivú prácu je potrebné analyzovať súčasné teoretické i praktické východiská tvorby, históriu divadla a východiská známych divadelných teórií, a tiež venovať sa témam socializácie mužov a žien v súčasnej spoločnosti. Tomu, ako a prečo vznikajú obrazy mužskosti a ženskosti v živote a v umení.

Štúdio zrealizovalo viacero inscenácií a projektov, účinkovalo na mnohých festivaloch doma a v Čechách.

×