Ženské divadlo

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU T.W.I.G.A.

Nová Dráma 2010 v rámci nekonvenčnej konferencii (Ne)robte z toho drámu! (dramatické výzvy dneška) I. Škripková. TWIGA – gynokritické divadelné hľadanie v banskobystrickom Divadle na Rázcestí.  
Eva Kyselová, Deti revolúcie, Prenikanie feministickej filozofie a estetiky do slovenskej drámy a divadla po roku 1989 alebo Ženským, teda iným hlasom a perom (vyd. Divadelný ústav Bratislava, 2010).
Nadežda Lindovská, Ženy z minulosti. In: Podoby a premeny hrdinu v súčasnom divadle, Dagmar Podmaková a kol., Ústav divadelnej a filmovej vedy, SAV, Bratislava 2011. 
Nadežda Lindovská, K otázke ženskej divadelnej réžie. In: Generačné premeny a podoby slovenského divadla (od 80 rokov 20 storočia po dnešok), Dagmar Podmaková a kol., Ústav divadelnej a filmovej vedy, SAV, Bratislava 2012.
Nadežda Lindovská, Feminizácia slovenskej divadelnej réžie. Náčrt súčasnej situácie, fakty a zistenia. In: Proces rozvoja divadelnej réžie po r. 1989. Dagmar Podmaková a kol., Ústav divadelnej a filmovej vedy, SAV, Bratislava 2012.
Nadežda Lindovská, Feministická dramatička Iveta Škripková. In: Slovenské divadlo, ročník 60, číslo 2, r. 2012.
Nová dráma, 2013, v rámci konferencie Nová dramaturgia, nový dramaturg, Iveta Škripková, Autorské rodové divadlo a rodovo korektná dramatika v tvorbe Štúdia T.W.I.G.A. pri BDNR Banská Bystrica. Príspevok nájdete TU.
Iveta Škripková, Kontexty autorského bábkového divadla (mužské a ženské hľadanie v banskobystrickom divadle), vyd. Univerzita Konštantína a Filozofa v Nitre, r. 2013.

Eva Kyselová, Feministické tendencie v slovenskom divadle a dráme, prednáška sa konala 11. 12. 2014 v Institúte umění – Divadelní ústav, Praha. Prezentáciu k prednáške nájdete TU.

Iveta Škripková, Femini [(ta)- (zácia)] zmy a divadlo na Slovensku od 90. rokov 20. storočia,prednáška na konferencii Obrazy ženy menšiny, Šamorín, november 2016. Prezentácia TU.

Iveta Škripková, Dizertačná práca Femini [(ta)- (zácia)] zmy a divadloobhajoba august 2016, Univerzita Konštantína Filozfa, Katedra estetiky, ved. dizertačnej práce prof. D. Inštitorisová, anotácia TU. 

Iveta Škripková, Slovenská teatrológia a feminizmy po r. 1989, In Slovenské divadlo. ročník. 64, číslo. 2 (2016), str. 136-146. TU.

Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien, VEDA, 2017, Bratislava, ISBN: 978-80-224-1620-7
Divadlo v hľadaní staro/nových identít , In: Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien, Nadežda Lindovská, kapitola z knihy kol. autorov/iek: Elena Knopová (editorka), Miloš Mistrík, Andrej Maťašík, Michaela Mojžišová, Nadežda Lindovská, Miroslav Ballay.

V podkapitolách Objav pluralizmu, Hľadanie rodovej identity, Nástup feministického diskurzu, Zrod súčasnej slovenskej feministickej drámy, Gynokritický koncept divadla a drámy, Feminizácia slovenskej divadelnej réže, sa autorka venuje Bábkovému divadlu na Rázcestí, tvorbe feministického štúdia T.W.I.G.A. a špeciálne režisérke, dramatičke, zakladateľke štúdia Ivete Škripkovej. 

×