Ženské divadlo

Vznik knihy Feministické divadlo a jeho slovenská cesta úzko súvisí s činnosťou štúdia Twiga, ktoré vo svojej divadelnej práci kombinovalo viacero metód: autorské divadlo, postupy dokumentárneho divadla, prvky postdramatického divadla, cross-dressing, cross-voicing, cross-acting a gender studies. Spočiatku sa štúdio vymedzovalo ako gynokritického divadlo, odvodzovalo svoju existenciu z literárno-vednej teórie E. Showalter Gynokritika v literatúre. Súviselo to s projektom a názormi o tzv. ženskej subkultúre v dominantnej kultúre. Na základe týchto teoretických, ale aj praktických východísk v divadelnej tvorbe štúdia vznikla dizertačná práca I. Škripkovej Femini[(ta)- (zácia)]zmy a divadlo v r. 2016. Jej vznik iniciovala prof. D. Inštitorisová. Práca bola obhájená na UKF v Nitre v danom roku. V r. 2017 práca prešla edičným výberom odbornej komisie Divadelného ústavu a v r. 2018-2019 sa kniha prepracovávala a editovala pre tlač. Kniha sa venuje existencii feminizmov v inonárodnej praxi, v slovenskom prostredí a v samotnej práci v BDNR. Prináša doteraz, žiaľ, málo známe informácie o feminizmoch v zahraničí, a na Slovensku. Kniha vyšla v r. 2022 pod názvom Feministické divadlo a jeho slovenská cesta. Slávnostný krst spojený s prezentáciou knihy sa konal v Divadelnom ústave (Štúdio 12) v Bratislave 22.11. 2022 . Súčasťou knihy je aj autorský text MOCAD(R)ÁMY. Kniha vychádza z dizertačnej práce autorky, predstavuje periódu vzniku feministickej teatrológie a feministických divadiel v anglofónnej oblasti v 70. rokoch 20. storočia, venuje sa situácii na Slovensku a analyzuje činnosť štúdia T. W. I. G. A. Knihu predstavila prof. Nadežda Lindovská a do života ju uviedla Jana Juráňová.

pozvánka Divadelný ústav

Iveta ŠkripkováFeministické divadlo a jeho slovenská cesta
Edícia Theatrum vitae
1. vydanie
Divadelný ústav, Bratislava 2022
Recenzentky: Mgr. Lenka Kukurová, Ph.D., Mgr. art. Eva Kyselová, Ph.D.
Ilustrácie: Slavomíra Ondrušová
Návrh obálky, grafický dizajn, zalomenie: Eva Šimovičová, Dominika Valentovičová

Mediálne ohlasy na knihu Feminstické divadlo a jeho slovenská cesta:

Divadelný ústav Bratislava video Kniha mesiaca

Rohovor Zuzany Golianovej s Ivetou Škripkovou pre Rádio Devín Hostka naladená na Devín

Čo sa deje v Bratislave a okolí citylife.sk

Informačný portál českého divadla divadlo.cz

Informačný portál dnesky.sk

Denník Pravda kultura.pravda.sk

Informačný portál TASR teraz.sk

Internetový portál pre umenie Art & History Magazine artandhistorymagazine.eu

Rozhovor redaktora RTVS Marcela Hanáčka s Ivetou Škripkovou Ženská optika v divadle

Rozhovor režisérky Anny Gruskovej s Ivetou Škripkovou pre časopis KOD 1/ 2023 Rodovo citlivé divadlo je ako röntgen

Ďalšia prezentácia knihy sa uskutočnila 29. marca 2023 v Teátriu BDNR o 17:00 h. a knihu v rozhovore s Ivetou Škripkovou predstavila teatrologička Nadežda Lindovská.