Divadlo

Bábkové divadlo na Rázcestí vzniklo ako profesionálne divadlo v r. 1960 s názvom Krajské bábkové divadlo. Pod týmto názvom tvorilo do r. 1991. Premenovanie divadla súviselo s politickými a spoločenskými zmenami po r. 1989. S premenami v spoločnosti súviseli aj zmeny v dramaturgicko-režijnej orientácii BDNR. V r. 2020 divadlo dovŕšilo 60 rokov svojej činnosti v slovenskom profesionálnom divadle.

Zriaďovateľom divadla je od r. 2000 Banskobystrický samosprávny kraj. Na základe zriaďovacej listiny divadlo tvorí a verejne predvádza divadelné diela. BDNR je profesionálnou a kultúrnou ustanovizňou. Tvorí pre verejnosť. Spolupracuje so všetkými typmi škôl, od materských, základných, stredných po vysoké školy. Spolupracuje s rôznymi spoločenskými a kultúrnymi inštitúciami doma a v zahraničí. Jeho kolektív tvorí 25 – 27 ľudí pracujúcich v piatich úsekoch divadla: produkcia, ekonomické oddelenie, ateliéry, javisková technika a umelecký súbor.

Divadlo ako osobnosť

1
Tvoríme repertoár pre deti všetkých vekových kategórií, vrátane batoliat. V r. 2010 sme iniciovali tvorbu pre batoľatá na Slovensku
2
Patríme medzi ojedinelé bábkové divadlá, ktoré tvoria a hrávajú pravidelne pre mladých ľudí a dospelých
3
Sme hlavným organizátorom medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti a pre dospelých v Banskej Bystrici a v okolí, Bábkarská Bystrica TOUR
4
Prezentujeme tvorbu doma a v zahraničí
5
Pojem „Rázcestie“ vymedzuje, aké divadelné vyjadrovacie prostriedky divadlo volí, okrem využitia bábky, všetky iné formy synkretického a alternatívneho divadla; nie je klasickým bábkovým divadlom, vo svojej umeleckej a autorskej tvorbe hľadá súčasný divadelný jazyk
6
Divadlo odmieta komerciu a schematickú rozprávkovú tvorbu pre deti
7
V oblasti tvorby pre dospelých prekračujeme hranice a predsudky ohľadom vekovej adresnosti bábkového divadla kvalitným repertoárom s angažovanými témami a rôznymi spoločenskými para divadelnými projektami
8
Divadlo iniciovalo množstvo pilotných a inovatívnych projektov v histórii bábkového divadla a slovenského divadla. Patrí k nim projekt Šamanky (2001/2002) - Prvý projekt spolupráce medzi divadlom a univerzitou (Univerzita Mateja Bela), prvý projekt zameraný na ženské témy
9
K inovatívnym projektom v histórii bábkového divadla patrí aj inscenácia Jozef Hollý: Kubo (2004) - Moderná adaptácia klasiky, jedna z prvých veľmi oceňovaných inscenácií pre dospelých v bábkovom divadle
10
Prvé slovenské projekty týkajúce sa feministických tém a hľadania rodovo citlivého jazyka v tvorbe pre deti a pre dospelých ( štúdio T. W. I.. G. A),  prvé divadelné projekty venované rodovo podmienenému násiliu na ženách, spolupráca s rómskym etnikom a s ľuďmi s odlišnou sexuálnou orientáciou