Repertoár

Späť
Divadlo mobility & flexibility &emocionality

MOFEM

Projekt Divadlo MOFEM (divadlo mobility & flexibility &emocionality) pre nás neznamená  jednorazovú aktivitu, ale spôsob myslenia o divadle. Je to koncepcia s dlhodobým zámerom, ktorá chce kontinuálne a systematicky rozvíjať vzťahy so znevýhodnenými skupinami a komunitami a rovnako pôsobiť spätne na prepájanie bežného divadelného publika s danými komunitami. Kto iný ako divadlo má spájať a ponúkať priestor na komunikáciu rôznych názorov, etník, rás a minorít?

V r. 2020 sme v rámci projektu MOFEM zájazdovo ponúkli BÁBKOVÝ ATELIÉR z nášho repertoáru telesne a mentálne znevýhodneným skupinám divákov, pre ktorých je návšteva divadelného predstavenia nemožná. V roku 2021 BDNR pokračuje v tomto smerovaní, konkrétne so zameraním sa na sluchovo znevýhodnené deti, mladých ľudí (v spolupráci s pedagogickým personálom a rodičmi).

Projekt MOFEM 2 v roku 2021 pozostával z dvoch línií : jednou je vznik nového bábkového ateliéru pod názvom PUTOVNÉ UŠKO ako minikurzu animácie s interaktívnym vkladom publika, v znakovom jazyku. Ide o prvý pilotný ateliér v posunkovom jazyku na Slovensku. Druhou líniou je digitalizácia piatich rozprávok a hier z repertoáru BDNR s titulkami, pre potreby sluchovo znevýhodnených.

V roku 2022 vznikla v rámci projektu MOFEM Plus Plus interaktívna inscenácia VEĽKÁ CESTA (réžia Michaela Homolová) pre bežného detského diváka a rovnako pre deti zrakovo a sluchovo znevýhodnené. Dôležitým zámerom projektu MOFEM je nadviazanie úzkej spolupráce s vybranými školami a komunitami venujúcimi sa zrakovo a sluchovo znevýhodneným deťom a dospelým. Práve so zámerom osloviť minoritu nevidiacich a slabozrakých, v BDNR vznikla v r. 2022 aj inscenácia O PRVOM ROZPRÁVKAROVI  (premiéra 30. 6. 2022) v réžii Mariána Pecka.

MOFEM 23 je kontinuálne pokračovanie projektu scitlivovania verejnosti voči minoritám, ktorý realizuje BDNR Banská Bystrica. Projekt cielene vytvára inscenácie pre deti so znevýhodnením sluchovým, zrakovým, s využitím posunkového jazyka a divadlo, ktoré sa dá vidieť ušami, na ktorom participujú deti (rodičia, pedagogický personál) bez znevýhodnenia. Projekt zabezpečuje šírenie novovytvorených inscenácií v Banskej Bystrici a vo vybraných lokalitách so zámerom inklúzie a rovnoprávnej komunikácie s divákmi rôznych minorít a väčšinovej populácie.V marci 2023 mala premiéru rozprávka v slovenčine a v posunkovom jazyku O MEDÚZKE. Príbeh o medúzke, ktorá sa narodí štvorhranná je o pochopení vlastnej odlišnosti a tiež odlišnosti ostatných. Réžie sa ujala Zoja Mikotová, ktorá absolvovala študijný pobyt na Gallaudetovej univerzite vo Washingtone, jedinej univerzite na svete pre nepočujúcich. V roku 1992 založila na Divadelnej fakulte JAMU ateliér „Výchovná dramatika neslyšících“. Získala Výročnú cenu Českého centra ASSITEJ(2004) aj Cenu ministra kultúry ČR za prínos v rozvoji divadla (2022).

 

Projekt MOFEM realizujeme s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Späť
×