Repertoár

Späť
Divadlo mobility & flexibility &emocionality

MOFEM

Projekt Divadlo MOFEM (divadlo mobility & flexibility &emocionality) pre nás neznamená  jednorazovú aktivitu, ale spôsob myslenia o divadle. Je to koncepcia s dlhodobým zámerom, ktorá chce kontinuálne a systematicky rozvíjať vzťahy so znevýhodnenými skupinami a komunitami a rovnako pôsobiť spätne na prepájanie bežného divadelného publika s danými komunitami. Kto iný ako divadlo má spájať a ponúkať priestor na komunikáciu rôznych názorov, etník, rás a minorít?

V r. 2020 sme v rámci projektu MOFEM zájazdovo ponúkli Bábkový ateliér z nášho repertoáru telesne a mentálne znevýhodneným skupinám divákov, pre ktorých je návšteva divadelného predstavenia nemožná. V roku 2021 BDNR pokračuje v tomto smerovaní, konkrétne so zameraním sa na sluchovo znevýhodnené deti, mladých ľudí (v spolupráci s pedagogickým personálom a rodičmi).

Projekt MOFEM 2 v roku 2021 pozostával z dvoch línií : jednou je vznik nového bábkového ateliéru pod názvom PUTOVNÉ UŠKO ako minikurzu animácie s interaktívnym vkladom publika, v znakovom jazyku. Ide o prvý pilotný ateliér v posunkovom jazyku na Slovensku. Druhou líniou je digitalizácia piatich rozprávok a hier z repertoáru BDNR s titulkami, pre potreby sluchovo znevýhodnených.

V roku 2022 vznikla v rámci projektu MOFEM Plus Plus interaktívna inscenácia VEĽKÁ CESTA pre bežného detského diváka a rovnako pre deti zrakovo a sluchovo znevýhodnené.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Späť