Repertoár

Späť

Lexikón sexizmu

V projekte boli zapojení: Bábkové divadlo na Rázcestí, Štúdio TWIGA, Katedra slovenského jazyka FHV UMB pod vedením Lujzy Urbancovej, PhD., univerzitná časť bystrickej Amnesty International pod vedením Radoslava Slobodu, a seniorky/dobrovoľníčky. Realizovali sme ho od mája 2012 do konca marca 2013. Nadväzuje na výsledky projektu VEC: ČESTA Č. 5, ktorý prebiehal v rokoch 2011 a 2012.
Projekt bol výskumom verbálneho a neverbálneho násilia (od každodennosti po extrémne násilné činy, akými sa prejavuje rodovo podmienené domáce násilie) až po štrukturálne (inštitucionálne) násilie, ktoré prechádza naprieč konaním, myslením, cítením ľudí v každej spoločnosti. Súčasťou boli dielčie práce/eseje/naratívny výskum študentov a študentiek Univerzity Mateja Bela, bystrickej Amnesty international. Zainteresované strany absolvovali viacero vzdelávacích prednášok a diskusií. Na výskume sa rovnako podieľali herečky a hostky Štúdia Twiga pod vedením I. Škripkovej. Z rôznych slovných a slovesných prejavov, z literárnych žánrov od umeleckej literatúry cez tlačené slovo až po bežnú komunikáciu bol zhromaždený materiál, ktorý slúžil ako podklad k scenáru inscenácie. Všetky nazbierané a skúmané verbálne prejavy sa dotýkajú témy neviditeľnej moci slova. Inscenácia Diagnóza: slovo je zavŕšením uvedeného projektu.
V rámci projektu vznikli práce študentiek a študentov Katedry slovenského jazyka FHV UMB: Ivona Akuratná: Sexizmy v poviedkach Martina Kukučína: Keď báčik z Chochoľova umrie a Dies Irae, Beata Babičová: Sexizmy v paremiologickom fonde v minulosti a súčasnosti, Lenka Daubnerová: Výskum vulgarizmov a sexizmov, Lýdia Göncölová: Sexizmy, vulgarizmy a rodová diskriminácia v dielach Evy Urbaníkovej, Lenka Jablonická: Zobrazenie ženy v diele Muž s protézou, Radka Janáčiová: Sexizmy, vulgarizmy a pejoratíva v modernej slovenskej literatúre, Ivona Kulichová: Sexizmy v tlači, Roman Lelek: Peter Pišťanek: Rivers of Babylon, štúdia zameraná na sexizmy a vulgarizmy, Veronika Mularčíková: Sexizmy a vulgarizmy v diele Maríny Čeretkovej-Gállovej, Veronika Prekopová: Sexizmy a vulgarizmy v prejave vysokoškolských študentov a študentiek, Jana Syčová: Sexizmy v diele J. C. Hronského. 
Počas projektu sa konali prednášky: Slovenka doma i na cestách, Terézia Vansová, aspekty spoločensko-kultúrneho kontextu na tvorbu žien, pod vedením jednej z editoriek Jany Juráňovej (vydal Aspekt, 2011), december 2012. Vulgarizmy, sexizmy v jazyku z pohľadu rodového výskumu, Lujza Urbancová, PhD., január 2013. Rodové aspekty politickej komunikácie, Mgr. Zuzana Maďarová, február 2013. 
Prezentácia a evaluácia projektu: Lujza Urbancová, PhD., Radoslav Sloboda, Iveta Škripková, marec 2013.
V rámci projektu Lexikón sexizmu vznikla inscenácia Diagnóza: slovo, ktorú nájdete v repertoári divadla.

Späť
×