Aktuality

Sledujte nás a naše podujatia v nových newslettroch.

Pilotný ročník vzdelávania divadlom

PRVÝ PILOTNÝ PROJEKT NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA DIVADLOM UNIVERZITY MATEJA BELA (FILOZOFICKEJ A PEDAGOGICKEJ FAKULTY) A BÁBKOVÉHO DIVADLA NA RÁZCESTÍ ÚSPEŠNE PREBEHOL V MARCI A APRÍLI 2023.

Banská Bystrica.

Projekt spolupráce neformálneho vzdelávania divadlom medzi UMB (vybranými katedrami, konkrétne z Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty ) a Bábkového divadla na Rázcestí vznikol ako prvá kultúrno-spoločenská a vzdelávacia aktivita v oblasti školstva a v oblasti kultúry na Slovensku. Je to prierezová vzdelávacia inovatívna medzirezortná aktivita, ktorej cieľom je formovať osobnosti s pozitívnym vzťahom k divadlu/k umeniu, mladých ľudí citlivo vnímajúcich význam kultúry a divadla v spoločnosti a vo svojom budúcom živote. Súčasne tento projekt stimuluje význam kreativity potrebnej pre vlastnú sebarealizáciu človeka.

Táto spoločná univerzitno-divadelná platforma je zameraná na formovanie diváckej estetickej a kultúrnej gramotnosti budúcich pedagógov a pedagogičiek, študentov, študentiek iných profesií. Prostredníctvom predmetov:  Divadelná gramotnosť a Študentské divadlo 45 študentiek a študentov absolvovalo stretnutia s divadlom priamo v divadle v dvojtýždňových blokoch. Na príprave projektu zo strany UMB sa podieľali vysokoškolské učiteľky, Lujza Urbancová, Nadežda Zemaníková, Anna Slatinská a Eva Pršová (FF UMB) a Zuzana Kováčová Švecová, Lýdia Simanová (PF UMB). Študentky a študenti pracovali v troch skupinách (dve skupiny z FF a jedna z PF).  Stretnutia vo forme seminárov, prednášok, tvorivých hereckých a výtvarných workshopov, diskusií a návštevy vybraných predstavení sa konali počas mesiacov marec a apríl 2023. Celkom sa uskutočnilo dvanásť pracovných vzdelávacích stretnutí (každá skupina absolvovala 4 stretnutia), na ktorých sa podieľali pozvané lektorky a lektori: Dagmar Inštitorisová, Iveta Škripková, Marián Pecko, Barbora Jurínová a Veronika Kořínková-Willems (Edudráma), Mária Šamajová a Katarína Mažáryová. Študentky a študenti sa zúčastnili celkom na 2 predstaveniach pre deti (O medúzke, Výčiny slovenčiny) a štyroch pre dospelých (Neplač, Anna!, peneLopa, T.V. recepty, Variácie lásky). Každá skupina absolvovala dve predstavenia, tvorivý slovesný, herecký a výtvarný workshop.

 Cieľom projektu bolo zoznámiť s divadlom mladých ľudí, z ktorých väčšina doteraz vôbec nenavštívila bábkové divadlo, resp. mali s ním len minimálny kontakt. Účastníčky a účastníci vzdelávania sa zoznámili so zázemím divadla a základmi divadelnej práce, spoznali a analyzovali emocionálny a divadelný zážitok. Dôležitou súčasťou projektu bolo tematické hľadanie využitia potenciálu divadla vo vyučovaní, resp. v ich budúcej praxi, ale aj toho, ako prepojiť divadlo, edukáciu a rodinu. Dramatická edukácia je pre budúcich pedagógov a pedagogičky dôležitá aj v súvislosti s kurikulárnymi zmenami, ktoré v nasledujúcich rokoch čakajú náš školský systém.

Pevne veríme, že tento pilotný ročník nebol posledný a že už od nasledujúceho semestra budeme môcť ponúknuť takúto formu vzdelávania pre ďalších záujemcov aj v zimnom semestri.

Tlačová správa BDNR, 28.4. 2023

Bábkové divadlo na Rázcestí

Skuteckého 14

974 00 Banská Bystrica

www.bdnr.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tajovského 40, Ružová 13

974 01, 974 11 Banská Bystrica,

www.umb.sk

Späť
×