Aktuality

(Vý)činy slovenčiny a Náukobeh slovenčiny v Srbsku

V dňoch od 25. 10. do 27. 10. 2022 p. profesorka D. Inštitorisová zrealizovala tri prednášky týkajúce sa divadla. Prvá prednáška s názvom Podoby Ľudovíta Štúra v činoherných inscenáciách odznela v utorok 25. 10. 2022 od 17.00 hod. v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci a bola určená nielen domácim profesionálnym a amatérskym divadelníkom, ale aj študentom a pedagógom Gymnázia Jána Kollára. Prítomných privítala riaditeľka divadla V. Krstovská. V Novom Sade, po privítaní prof. Dr. J. Uhlárikovou, bola zrealizovaná druhá prednáška s názvom Milan Rastislav Štefánik – medzi umením a politickým či náboženským marketingom, a odznela pre študentov a pedagógov Oddelenia slovakistiky, Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Tretia prednáška, tematicky zhodná s prvou, bola určená študentom a pedagógom Katedry slavistiky Filologickej fakulty Belehradskej univerzity v Srbsku. Úvodné slovo mala a diskusiu viedla doc. Dr. S. Paunović Rodić. V Báčskom Petrovci ako aj v Belehrade veľmi zaujali inscenácie BNDR Náukobeh slovenčiny a (Vý)činy slovenčiny i vďaka ukážkam z ich videozáznamov. V diskusii sa veľmi oceňovala nápaditosť, originalita a estetickosť ich spracovania a veľmi  vysoká úroveň prepojenia zvoleného divadelného jazyka s edukatívnou a historickou rovinou spracovania témy. Tešíme sa z toho a ďakujeme za prezentáciu! (podľa informácii prof. D. Inštitorisovej spracovala is)

Späť