Repertoár

Späť
Cesta s jazykom, cesta so slovenčinou, cesta k sebe samým.

Náukobeh slovenčini

Reč je sama duša a kultúra národa. (K. Čapek)

V jazyku je naša národnosť. (J. Jungman)

Hranice môjho jazyka znamenajú hranice môjho sveta. (L. Wittgenstein)

 

Pri príležitosťi 200. víročja naroďeňja Ludevíta Štúra a 195. víročja vzňiku Maríni od Andreja Sládkoviča sme sa vidali na cestu objavovaňja nášho rodnjeho jazika.
Prečo? Pretože jazik je potrební nato, abi sme vijadrili naše mišljenki a vňímaňja celjeho sveta. Slová,myšlienky, jazik a slovo dokážu vilječiť aj ublížiť. Jazik, slovo, Slovenčinu vňímame ako jednjeho velkjeho strašjaka … to chceme porušiť, to chceme zrušiť. 

Ťiká ťiká gramaťika, ťeórja liťeratúri, bohemizmi, englicizmi, slangizmi, rozličnorečja, Štúrova koďifikácja Slovenčini plus mnohje iňje krási a záludnosťi našej maťerčini odhalujeme v náukobehu !

(preklad originálu do štúrovskej slovenčiny)

 

K ťebe už obracjam reč moju, mláďež naša Slovenská, náďeja pekná života nášho! Mladá svježa Slovenčina ťebe isťe svježej a života plnej sa najlepšje zalúbi a ťebe isťe ona aj najlepšje pristaňe. Ti si povolaná vzbudzuvať a krjesiť život noví na skalistích Tatrách, ťebe teda i to čo je samo plnuo svježeho života dobre poslúži, a čo hlboko do duše rodákou sa zaríva na dobrej ťi pomoci buďe. Ti buďeš časom svojim ochraňuvať pokladi života nášho, ochraňuj že i tento poklad náš vzácni, abi sa ňestraťiu alebo do mjesta tmavjeho ňeupadnuv.“

(Ľudovít Štúr – Nauka reči slovenskej.)

Náukobeh, prvé kolo

Krátka mluva o tom, čo jazyk ukrýva

Čo sa skrýva v jazyku? Čo pre nás znamená jazyk?

Hravá časť kurzu slovenčiny o nekonečnom svete slov.

 

Náukobeh, druhé kolo

Štúrova kodifikácia slovenčiny.

Čo sa skrýva za našou písanou slovenčinou? Kto za tým stojí?

Ľudovít Štúr, predsa! Zoznámime sa so štúrovcami, s kodifikáciou jazyka. Na stretnutie čaká Slovenčina osobne! A možno aj… Marína.

 

Náukobeh, tretie kolo

Zvláštnosti a radosti súčasnej slovenčiny.

Z historického jazykového okienka sa posunieme do súčasného jazykového okienka. Ak je slovenčina strašiak, už nebude! Prozodický systém a teóriu literatúry máme v hlavičke. Ukážeme, pozriete, pochopíte!

A oné, kámo, nemaj boja, pokecáme aj o slangu.

 

Náukobeh, štvrté kolo

Hra rodov v slovenčine.

Každý deň hráme nejakú hru. Hru s náladami, hru so slovami. Viete, že existuje aj ženský rod? Prečo odhaľujeme ešte aj túto tému? Neviete? Dozviete sa.  

 

Za odbornú pomoc pri prípravách na inscenácií ďakujeme jazykovej lektorke Lujze Urbancovej, ktorá viedla jazykový workshop a Jurajovi Haškovi za hudobnú dielňu pre našich hercov a herečky.

 

Podkladom pre vznik Náukobehu slovenčini boli knihy:

 

Oľga Škvareninová Paronymický slovník (rok vydania 1999, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava)

Eugen Jóna Postavy slovenskej jazykovedy v dobe Štúrovej ( rok vydania 1984, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava)

Juraj Dolník Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy ( rok vydania 2007, Stimul, Bratislava)

Šimon Ondruš Odtajnené trezory (rok vydania 2004, Matica Slovenská, Martin)

Ivan Plintovič, Eduard Gombala Teória literatúry( rok vydania 1979, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava)

Tibor Žilka, Poetický slovník (2. rozšírené a prepracované vydanie z roku 1987, Tatran, Bratislava)

Jozef Mistrík, Štylistika ( rok vydania 1970, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava)

 

 

Dramaturgická spolupráca: Júlia Pecková a.h

Jazyková lektorka: Lujza Urbancová a.h.

Hudobná spolupráca: Juraj Haško a.h.

Výprava: Katarína Lucinkiewiczová a.h.

Scenár, réžia: Tonka Škrabálková

 

Účinkujú: Peter Butkovský, Juraj Smutný, Alena Sušilová, Anna Hajduková

Foto: Dodo Šamaj

 

Výpravu vyrobili ateliéry BDNR, pod vedením Kataríny Mažáryovej, v spolupráci s Katarínou Lucinkiewiczovou a.h.

 

Inscenáciu podporilo MK SK 2015

Pre každého 12+ teen
Späť