Divadlo

Mgr.art. Iveta Škripková PhD.

She graduated from the Academy of Performing Arts in Bratislava, Department of Film and Television Dramaturgy and Screenwriting (1985) and the Faculty of Arts, Charles University in Nitra, Department of Aesthetics (2016). In 1985 she started working as a dramaturg at the Puppet Theater at the Crossroads in Banská Bystrica and in 1992 she became its director. In 1993 and 1999 she completed study stays at theaters in Marseille and Paris (France) and in 2002 she completed the ArtsLink Residencies study program at the Center for Puppetry Arts in Atlanta (USA).

 

Charakteristika tvorby:
Divadelníčka Iveta Škripková začala profesionálnu divadelnú prax ako dramaturgička pre bábkové divadlo a neskôr sa etablovala aj v úlohe dramatičky. Jej umeleckú tvorbu možno reflektovať v dvoch líniách. Prvou je tvorba pre deti a mládež v úzkej tandemovej spolupráci s režisérom Mariánom Peckom, v rámci ktorej pripravila niekoľko pozoruhodných adaptácií rozprávok slovenskej i zahraničnej proveniencie, ako aj množstvo autorských dramatických textov pre detského i dospelého diváka. Druhá, angažovanejšia línia tvorby, sa nesie v úsilí o progres vo vnímaní feminizmu či rodových a genderových stereotypov v slovenskom divadelnom i spoločenskom kontexte, ktoré dlhé desaťročia predstavovalo na Slovensku (v bábkovom divadle obzvlášť) určité tabu. V roku 2007 založila pod hlavičkou Bábkového divadla na Rázcestí Štúdio T.W.I.G.A., ktoré sa, ako jediné svojho druhu, stalo platformou pre vznik projektov venujúcich sa najmä ženskej skúsenosti z genderového aspektu, no aj iným príbuzným témam. Pri tvorbe v Štúdiu T.W.I.G.A. často kombinuje viacero metód – autorské divadlo, postupy dokumentárneho a postdramatického divadla či cross-dressing, cross-voicing, cross-acting a gender studies (inscenácie Diagnóza: slovoIlona, žena HviezdoslavovaVariácie láskyReality snov a i.).

Záujem o spomenuté tabuizované témy sa zrkadlí aj v dramatickej a režijnej tvorbe pre deti. Exemplárnymi inscenáciami z hľadiska prienikov aktuálnych spoločenských genderových tém do divadla pre deti sú Anička Ružička a Tonko Modrinka alebo Ako sa z Aničky stala faganička a z Tonka babec (Ne)poslušné macíky, v ktorých dramatička a režisérka v jednej osobe veľmi citlivo pracuje s metaforou, pomocou ktorej otvára napríklad tému sexuálnej rozdielnosti medzi pohlaviami. Režisérka pri inscenovaní dokáže zručne narábať so slovnými hrami, ustrážiť pointy jednotlivých obrazov a vytvárať atraktívne pôsobiace mizanscény v scénografii založenej zväčša na mobilite kulís. S rekvizitou pracuje citlivo a premyslene, stavia na jej viacúčelovom scénickom využití. Jej javiskové metafory sú dostatočne čitateľné, podporené intenzívnou a precíznou prácou s hercom. Na základe kvalít a ojedinelosti v spracovávaní podobných tém v domácom kontexte, je Škripková nazývaná symbolicky „matkou“ feministického divadla na Slovensku. Jej inscenácie sú platformou feministických výziev pre dialóg o rodovej problematike.

Ako dramaturgička, scenáristka a režisérka sa venuje dramatickej a literárnej tvorbe pre deti aj dospelých najmä v domácom Bábkovom divadle na Rázcestí, kde zrealizovala množstvo adaptácií a pôvodných hier (mnohé v spolupráci s manželom, režisérom Mariánom Peckom). Iniciuje rôzne interaktívne projekty so školami a školskými zariadeniami a do divadla uviedla projekt Batolárium, ktorý ponúka interaktívne predstavenia pre batoľatá a ich rodičov. Od roku 2002 sa v tvorbe zameriava na problematiku ženskej skúsenosti z hľadiska rodu/genderu, čo smerovalo k vzniku viacerých projektov, textov a inscenácií a v roku 2007 k založeniu divadelného Štúdia T.W.I.G.A. (Theater Women Improvisation Gender Action). V roku 2011 sa zapojila do európskeho projektu kreatívneho písania Platforma 11+ venovaného rozvoju tvorivosti tínedžerov. Momentálne pôsobí ako riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí, je riaditeľkou prestížneho Medzinárodného divadelného festivalu Bábkarská Bystrica a podieľa sa na vzniku a realizácii viacerých pozoruhodných divadelných a edukačných projektov. Ako riaditeľka divadla, v spolupráci s Mariánom Peckom, sa podieľala na všetkých kľúčových premenách, vrátane premenovania divadla (z Krajského bábkového divadla na Bábkové Divadlo na Rázcestí) a formovania Programových východísk v 90. rokoch. Ako aj pri presadzovaní niekoľkonásobných zmien festivalu Bábkarská Bystrica (od r. 1994 po súčasnosť). V spolupráci s rôznymi tímami pripravila desiatky divadelných projektov a rôznorodých paradivadelných aktivít, ktorých snahou bolo a je, vytvoriť z divadla angažovaný verejný priestor na stretávanie sa a komunikáciu rôznorodých vrstiev publika…

 

Niekoľkokrát sa stala finalistkou slovenských i zahraničných dramatických súťaží(Dráma, Cena Alfréda Radoka, Zlatá divadelná žaba). Víťazné hry boli uverejnené v slovenských zborníkoch a časopisoch alebo inscenované na domácich javiskách. Hru Fetišistky inscenovali v roku 2008 v Slovenskom národnom divadle v réžii Sone Ferancovej. V roku 2013 vydala v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave divadelno-edukačnú publikáciu Divadelná hra-be-ce-da o tvorivom dramatickom písaní s deťmi a v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre publikáciu Kontexty autorského bábkového divadla (mužské a ženské hľadanie v banskobystrickom divadle).

Zdroj: http://www.theatre.sk/projekty/sucasni-reziseri-slovenska/iveta-skripkova

 

Súpis réžií a ocenení I. Škripkovej, výber z dramatickej tvorby